ഉള്ളടക്കം

2011
10.25

സ്വപ്നങ്ങളെപ്പോഴും കൂട്ടുകാരായിരുന്നു

ഞാനേകനാണ്

നന്ദിപ്രവാഹം

പ്രണയിച്ചപ്പോള്‍…..

മദം

ഇത്തിരി കാര്യങ്ങള്‍

ചിരന്തന സത്യം

എന്നിലെ വെളിച്ചം

പാലം കടക്കുവോളം….

വെള്ളത്തിലെ ഡാന്‍സ്

പശുവോ തൊഴിയോ ഭേദം?

സിന്ദാബാദ്- ഞങ്ങള്‍ക്കും വേണം പരിപ്പുവട

മയില്‍പ്പീലിക്കുഞ്ഞുങ്ങള്‍

‘ന സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യമര്‍ഹതി’

കരിമീനും നീന്തുന്ന ചൂണ്ടയും:

ഒറ്റിക്കൊടുത്തവന്‍റെ ആത്മാവ്:

വേലപ്പന്‍റെ വേല!

മലയാളഭാഷയെ സ്നേഹിക്കുക:

പ്രണയത്തിന്‍റെ നാനാര്‍ത്ഥങ്ങള്‍:

ഓര്‍മ്മകളിലെ ഓണം – എട്ടുകളിയും പിന്നെ “അച്ചാ…പോറ്റി…കാള…”

ബന്ധനമോ ബന്ധം?

Comments are closed.